top of page
AD 500 תרמוקיר דבק

AD 500 תרמוקיר דבק

פלסטומר 500
דבק צמנטי להדבקת אריחים

שק, 25 ק"ג
80 שקים במשטח
צבע: לבן


להדבקת אריחים על גבי תשתיות צמנטיות.
מתאים לאריחי פורצלן ואריחי קרמיקה בעלי ספיגות עד 10%.
עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ
ליישום פנימי וחיצוני.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

סוג הדבק
C1T

התאמה לתקן
בעל תו ירוק. עומד בדרישות תקן ישראלי 4004.
מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף.

הרכב החומר
צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): עד 2 שעות.
משך הזמן החופשי (OPEN TIME): כ-20 דקות.

חוזק הידבקות במתיחה:
לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.
לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור: גדול מ- 0.5 מגפ"ס.
לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים+ 21 יום טבילה במים: גדול מ-0.5 מגפ"ס.

תצרוכת אופיינית
כ-1.50 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

רקע ותשתית
בטון, בלוק בטון, טיח וכד'
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטים.
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת האבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 6.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הפלסטומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק בעזרת מרית חלקה.
על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית.
הסריקה תעשה בזווית של כ-˚60 כלפי התשתית. עומק השן בהתאם למידות האריח.
חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק בעזרת מרית חלקה.
מצמידים את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת הדבק הטרי (רטוב על רטוב), מהדקים באמצעות פטיש גומי.
בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטים.
את המישקים יש למלא בחומר מילוי מסוג תרמוקיר JF 910: ביישום על קירות לאחר 3 ימים, ביישום על רצפות לאחר 7 ימים.

בקרת איכות
בדיקת כיסוי הדבק
במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו, בודקים את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב- % 85 משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר.

הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטים. לבדיקה תיקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציג החברה.
משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להדביק את האריחים על הפלסטומר המסורק כל עוד לא התייבש (רטוב על רטוב).
אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

bottom of page