SE 940 תרמוקיר

SE 940 תרמוקיר

איטום ביטומני משחתי - דלי 18 ק"ג צבע שחור

תכונות ושימושים עיקריים
לאיטום רצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד'.
לאיטום קירות המחופים באבן בשיטת "קיבוע רטוב/יבש".
לאיטום אלמנטים תת קרקעיים מבטון.
תערובת מוכנה לשימוש ללא דילול.

נתונים טכניים
משקל סגולי: 1.18 ג'/מ"ל.
צמיגות: מעל 20,000 סנטיפואז.
תכולת מוצקים: .65%
התארכות: 600% ˃.
שיוב (לאחר התארכות 250%): 85%.
נזילות ב C°90: החומר אינו מחליק ואינו נוזל.
עמידות בריסוס מים: אין שינוי ב"פילם" לאחר 72 ש'.

חדירות מים בלחץ

בלחץ חיובי של 1.0 אטמוספירה במשך 24 שעות: לא עברו מים.

הרכב החומר

חומר ביטומניאלסטומרי בתוספת פולימרים.

תצרוכת אופיינית

כ-1.5 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס" וכד'.

יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
ביישום על תשתית בלוק בטון יש ליישם לפני השימוש ב"תרמוקיר 940 SE" טיט צמנטי מתאים על פני הבלוק.

אופן היישום

רצפות ב"חדרים רטובים"

יש למרוח על התשתית (כולל "רולקות") פריימר מסוג "תרמוקיר 006 PR", בכמות כ-250-300 גר'/מ"ר, באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים או להתיז באמצעות כלי מתאים.
יש להמתין 1-2 שעות לייבוש הפריימר.
יש למרוח "תרמוקיר 940SE " באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים, בשתי שכבות מלאות (כ-1.5 ק"ג/מ"ר לכל  שכבה).
יש להמתין כ-6 שעות בין שכבה לשכבה.
יש להמתין לפני השלב הבא במערכת הריצוף 24 שעות.
יש להמתין לייבוש של 7 ימים, במקרה ומבוצעת בדיקת הצפה.
רצפות במרפסות קטנות (עד 10 מ"ר)
יש למרוח על התשתית (כולל "רולקות") פריימר מסוג "תרמוקיר