top of page
PL 102S תרמוקיר

PL 102S תרמוקיר

טיח לחיפויים קשיחים
שק, 40 ק"ג
54 שקים במשטח
צבע: אפור

תכונות ושימושים עיקריים
מתאים למערכות טיח בסביבה רגילה וסביבה ימית.
מתאים למערכת טיח כתשתית לחיפויים קשיחים.
ליישום בבריכות שחיה
ליישום במבני מגורים, תעשיה, מבני ציבור, משרדים וכד'.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

התאמה לתקן
בעל תו ירוק, עומד בדרישות ת"י 1920 לטיח צמנטי.
מתאים לדרישות ת"י 2378 חלק 4 ות"י 1555 לחיפוי.

הרכב החומר
צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משקל מרחבי לאבקה: כ-1.55 ק"ג/ליטר
הצטמקות חופשית: קטן מ-0.5 מ"מ למטר
הצטמקות מרוסנת: ללא שינוי בטבעת תקנית.
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.7 מגפ"ס.
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-6.0 מגפ"ס.
מקדם ספיגות נימית: K<1.0 Kg/m²h0.5
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

תצרוכת אופיינית
15-16 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

רקע ותשתית
רקע: בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס וסיליקט.
תשתית: תרמוקיר PL 100, תרמוקיר PL 100S.

יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 8.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת בעזרת מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת, עד לעובי הנדרש.
עובי מומלץ ליישום: 10-20 מ"מ בשכבה אחת.
בעובי גדול מ-20 מ"מ ועד 30 מ"מ יש לבצע בשתי שכבות.
כאשר נדרש עובי גדול מ-30 מ"מ ועד 50 מ"מ, יש להתקין רשת מתכת מגולוונת לפי דרישות ת"י 1920 חלק 2.

אשפרה
יש להתחיל באשפרה למחרת גמר הביצוע, להרטיב את השכבה במים במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש לבצע את השכבה הבאה שבוע לפחות מתום יישום שכבת הטיח.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

bottom of page