top of page
FL 820 תרמוקיר

FL 820 תרמוקיר

ריצופית טופ
מלט צמנט (טיט) משופר לריצוף אריחים


שק, 40 ק"ג
54 שקים במשטח
צבע: לבן. אפור

תכונות ושימושים עיקריים
להתקנת אריחי פורצלן וקרמיקה, אבן טבעית ושיש, מרצפות טרצו וכד'.
לשימוש בקניונים, מפעלים, בתי נתיבות, בתי חולים וכד'.
לשימוש פנימי וחיצוני.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

סוג
MC2

התאמה לתקן
בעל תו ירוק, עומד בדרישות ת"י 6069.
מתאים לדרישות ת"י 1555 ות"י 5566 לריצוף.

הרכב החומר
צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): עד 2 שעות.
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-5.0 מגפ"ס.
חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-18.0 מגפ"ס.

תצרוכת אופיינית
כ-16 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

תשתית
התשתית לריצוף תהיה אחד (או שילוב של כמה) מהמפורטים להלן:
בטון, מדה, בט-קל וכד'
חול מיוצב
חצץ (סומסום)
התשתית המיועדת ליישום תהיה יבשה, נקיה וללא עקבות שמן, אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ-6.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הריצופית מוכנה לשימוש.

אופן ההשמה
מפזרים את הריצופית ע"ג התשתית בשכבה אחידה. מורחים את הריצופית על גב האריח (בעזרת מאלג') בשכבה דקה ולא מסורקת, תוך כדי הידוק. לאחר מכן מתקינים את האריח "רטוב על רטוב".
יש להקיש באמצעות פטיש גומי על גב האריח עד להגעה לפילוס הנדרש.
עובי מומלץ ליישום על גבי בטון: 11-40 מ"מ
עובי מומלץ ליישום על גבי חול מיוצב: 15-40 מ"מ
עובי מומלץ ליישום על גבי סומסום: 20-40 מ"מ

בקרת איכות
בדיקת כיסוי הדבק

במהלך עבודות הריצוף לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו, בודקים את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב- % 85 משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר.
הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.
הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
יש ליישם את החומר לאחר שחלפו שבועיים מיום סיום יציקת הבטון.
אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
בריצוף אריחים מיוחדים, יש למרוח את גב האריח בדבקים מסוג פלסטומר, על פי הנחיות החברה.
אריחים שהותקנו, אסור לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.
ההליכה על גבי הריצוף מותרת רק לאחר 72 שעות מגמר היישום.
הנחת ריהוט ו/או כל ציוד אחר על השטח המרוצף מותרת רק לאחר 14 יום מגמר היישום.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

bottom of page