top of page
AD 601 תרמוקיר

AD 601 תרמוקיר

פלסטומר 601
דבק גמיש להדבקת "אריחים סופגים"

שק, 20 ק"ג
96 שקים במשטח
צבע: לבן


תכונות ושימושים עיקריים
להדבקת אריחי פסיפס, קרמיקה ופורצלן על בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, טיח, לוחות גבס, בלוק גבס וכד'
מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מים גבוהה (מעל 10%).
לשימוש פנימי.
עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד. 

סוג הדבק
C1T S1

התאמה לתקן
בעל תו תקן ישראלי 4004.
יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 לחיפוי.
בעל תו ירוק.

הרכב החומר
חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): עד 2 שעות.
משך הזמן החופשי (OPEN TIME): 20 דקות.
חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.

חוזק הדבקות במתיחה:
לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ- 0.5 מגפ"ס.
לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור: גדול מ- 0.5 מגפ"ס.
לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים+ 21 יום טבילה במים: גדול מ- 0.5 מגפ"ס.

תצרוכת אופיינית
כ-1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

 רקע ותשתית
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלונטים.
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.
לפני חיפוי על בלוק/ טיח גבס יש ליישם על התשתית פריימר מסוג "תרמוקיר 004 PR".

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 4.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הדבק מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
ביישום על תשתית בלוק/ טיח גבס יש למרוח לפני החיפוי פריימר מסוג "תרמוקיר 004 PR" ולהמתין להתייבשות מלאה (כ- 1-2 שעות).
יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
על שכבת הדבק הטרי יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית.
הסריקה תעשה בזווית של ˚60-˚45 כלפי התשתית. עומק השן בהתאם למידות האריח.
חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
יש להצמיד את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב"), יש להדק באמצעות פטיש גומי.
בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטים.
את המישקים יש למלא בחומר מילוי מסוג  "תרמוקיר 910 JF"  שבעה ימים לאחר סיום ההדבקה.

בקרת איכות
בדיקת כיסוי הדבק

במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו, יש לבדוק את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב- % 85 משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר.
הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים. אחסון המוצר עם מוצרים/חומרים המכילים גבס אסור בהחלט.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
יש להדביק את האריחים על הפלסטומר המסורק כל עוד לא התייבש (רטוב על רטוב).
אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים לפחות 72 שעות מגמר היישום.
אין להדביק אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות תקן ישראלי 314.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

bottom of page